www.larare.at

Upplysningen

Bildspel

Upplysningen var en historisk epok som sträckte sig från slutet av 1600-talet till slutet av 1700-talet. Det var en tid av intellektuell och filosofisk förändring som präglade Europa och fick betydande inflytande på samhället, politiken, vetenskapen och kulturen.

Under Upplysningen uppmanades människor att använda förnuftet och kritiskt tänkande för att ifrågasätta traditionella auktoriteter och dogmer. Vetenskap och empirisk observation blev centrala principer, och människor började ifrågasätta religiösa, politiska och sociala normer.

Upplysningsfilosofer och tänkare förespråkade idéer om individens frihet, mänskliga rättigheter och demokrati. Idéer om naturliga rättigheter och sociala kontrakt började ta form, vilket låg till grund för senare revolutioner och konstitutioner.

Den vetenskapliga revolutionen under Upplysningen ledde till betydande framsteg inom naturvetenskaperna. Vetenskapsmän som Isaac Newton utvecklade nya teorier om universums funktion och mekanismer. Vetenskaplig metod och observation blev grundläggande principer för kunskapsinhämtning.

Upplysningen påverkade också konst och litteratur. Romantiken och klassicismen blomstrade som konstnärliga rörelser och författare som Voltaire, Montesquieu och Rousseau utmanade traditionella idéer genom sina skrifter och essäer. Litteraturen började utforska mänskliga rättigheter, jämlikhet och individens potential.

Politiskt sett fick Upplysningen stor inverkan på den amerikanska och franska revolutionen. Idéer om jämlikhet, frihet och suveränitet präglade revolutionärerna som kämpade mot monarkier och despotism. Deklarationen om människans och medborgarens rättigheter, som antogs under den franska revolutionen, är ett exempel på hur Upplysningens idéer om mänskliga rättigheter och demokrati implementerades i praktiken.

Upplysningstiden bidrog till en radikal förändring i samhället och blev en katalysator för förändringar som fortsatte att påverka världen långt efter att epoken avslutades. Idéerna och principerna som formades under Upplysningen fortsätter att vara viktiga och relevanta i dagens samhälle och har haft en långvarig inverkan på politik, rättigheter, vetenskap och kultur över hela världen.

 

Upplysningen / 20 nyckelord
 
 1. Rationalism: Betonade användningen av förnuft och logik som grund för kunskap och sanning.
 2. Upplysningstänkare: Intellektuella som bidrog till upplysningsrörelsen, som Voltaire, John Locke och Immanuel Kant.
 3. Vetenskaplig revolution: En period av stora framsteg inom vetenskapen, inklusive Isaac Newtons gravitationslagar och Galileis teleskopiska observationer.
 4. Mänskliga rättigheter: Uppfattningen om att alla människor föds med naturliga rättigheter som liv, frihet och egendom.
 5. Sekularism: Skiljandet av religion och stat, med betoning på förnuft och vetenskap som vägledning.
 6. Upplysningens ideal: Frihet, jämlikhet, broderskap och tolerans som centrala principer för ett rättvist och rättssäkert samhälle.
 7. Encyklopedin: Ett banbrytande verk som syftade till att sammanfatta all kunskap under upplysningstiden.
 8. Salonger: Intellektuella mötesplatser där diskussioner om idéer och filosofi ägde rum.
 9. Deism: En religiös uppfattning som betonade en gudomlig skapare men förkastade organiserad religion och mirakler.
 10. Folkupplysning: Spridning av kunskap och utbildning till bredare samhällsskikt.
 11. Censur: Restriktioner och kontroll av tryckfrihet och yttrandefrihet som kritiserades av upplysningstänkare.
 12. Upplysningstidens litteratur: Verk som reflekterade upplysningsidealen, som Voltaire's Candide och Jean-Jacques Rousseaus Samhällsfördraget.
 13. Vetenskapliga metoder: Systematiska och empiriska metoder för att förstå och utforska den naturliga världen.
 14. Demokrati: Politiskt system som ger makten till folket genom val och deltagande i beslutsfattande.
 15. Sociala kontraktet: Idén om att människor ingår ett avtal med staten för att skydda sina rättigheter och intressen.
 16. Naturrätt: Konceptet om universella rättigheter och moraliska principer som är oberoende av lagar och religion.
 17. Vetenskaplig metod: Systematiskt tillvägagångssätt för att formulera och testa vetenskapliga hypoteser.
 18. Upplysningens kritik mot överhet och auktoritet: Utmaning av kungarikets och kyrkans makt och förespråkande för demokrati och individuell frihet.
 19. Upplysningens påverkan på politik: Framväxten av liberala och republikanska idéer som influerade den amerikanska och franska revolutionen.
 20. Bildning: Betoningen på utbildning och kunskap som medel för personlig och samhällelig utveckling.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joni Stam (2015)