www.larare.at

Upptäckternas tid

Upptäckternas tid, även kallad den geografiska upptäcktsperioden, var en historisk epok som sträckte sig från slutet av 1400-talet till 1700-talet. Under denna period genomförde européerna omfattande utforskningar och upptäckter som hade en avgörande inverkan på världens geografi, handel och kulturella utbyte.

Den första stora händelsen som markerar starten på Upptäckternas tid var Christopher Columbus resa över Atlanten år 1492, där han av misstag stötte på Amerika istället för att nå Indien. Detta ledde till en intensiv period av utforskningar och erövringar av nya territorier och handelsvägar. Européerna seglade över världshaven och kartlade tidigare okända platser, vilket utvidgade världens kunskap om geografi och förändrade den globala maktbalansen.

Under denna epok var portugisiska och spanska upptäcktsresande de främsta aktörerna. Vasco da Gama från Portugal upptäckte en ny sjöväg till Indien år 1498 och öppnade upp för direkt handel med Asien. Samtidigt genomförde spanska upptäcktsresande som Ferdinand Magellan den första kända världsomseglingen mellan åren 1519 och 1522. De utforskade och koloniserade också stora delar av Amerika och etablerade kolonier och handelsnätverk.

Upptäckternas tid bidrog till betydande förändringar i ekonomi, politik och kultur. Handeln ökade dramatiskt när nya handelsvägar etablerades, särskilt för handeln med exotiska varor som kryddor, silke och guld. Detta ledde till tillväxt och rikedom för de europeiska handelsmakterna och grundandet av kolonier runt om i världen.

Kulturellt sett innebar Upptäckternas tid en kraftig ökning av kunskap och utbyte mellan olika kulturer. Europeiska länder kom i kontakt med nya folkslag, deras seder och språk, och introducerade sina egna influenser. Detta resulterade i en kulturell och vetenskaplig renässans i Europa, där kunskap om världen utvidgades och nya idéer flödade.

Sammanfattningsvis var Upptäckternas tid en era av stor utforskning och upptäckter som formade världens historia. Den banade väg för en globalisering av handel, kultur och kunskap, samtidigt som den också gav upphov till konflikter, kolonialism och förtryck. Effekterna av denna period kan fortfarande ses i dagens samhälle, särskilt i de kulturella och geopolitiska mönster som uppstod som ett resultat av dessa tidiga kontakter och koloniala expansioner.

 

Upptäckternas tid / 20 nyckelord
 
 1. Utforskning: Resor och upptäckter av nya territorier och farvatten för att utvidga kunskap och inflytande.
 2. Kolonialism: Expansion och etablering av kolonier av europeiska makter i andra delar av världen för ekonomiska och politiska ändamål.
 3. Columbus: Christopher Columbus, en italiensk utforskare som anlände till Amerika 1492 och öppnade en ny era av transatlantisk utforskning.
 4. Vasco da Gama: Portugisisk sjöfarare som hittade en sjöväg till Indien genom att runda Afrikas sydspets.
 5. Magellanska resan: En expedition under ledning av Ferdinand Magellan som var den första att segla jorden runt och bevisa att jorden var rund.
 6. Handelsvägar: Skapandet och utvecklingen av handelsvägar som förde varor och idéer mellan olika delar av världen, som Silkesvägen och Triangelhandeln.
 7. Kapten Cook: James Cook, en brittisk sjöfarare och upptäcktsresande som utforskade Stilla havet och kartlade många områden.
 8. Amerigo Vespucci: En italiensk utforskare som bidrog till att kartlägga och ge namn åt de nya världsdelarna, Amerika.
 9. Kolumbianska utbytet: Utbytet av växter, djur och sjukdomar mellan Europa och Amerika efter Christopher Columbus resor.
 10. Astrolabium: Ett instrument som användes av sjöfarare för att bestämma latitud och navigera på havet.
 11. Kartografi: Utvecklingen av kartor och kartografi för att dokumentera och förstå den upptäckta världen.
 12. Västerländsk dominans: Europeiska makters övertagande och kontroll över territorier och folk runt om i världen.
 13. Medicinska framsteg: Upptäckter och framsteg inom medicin och botemedel som förbättrade människors hälsa och ökade överlevnaden.
 14. Geocentriskt universum: Den tidigare accepterade uppfattningen att jorden var universums centrum, vilket ifrågasattes under upptäckternas tid.
 15. Geografisk kunskap: Ökningen av kunskap om jordens geografi och kartläggning av nya territorier.
 16. Nya världen: Termen som användes för att hänvisa till Amerika efter dess upptäckt av européerna.
 17. Upplysningsfilosofi: Den intellektuella rörelsen som betonade förnuft, vetenskap och skepticism gentemot traditionella auktoriteter.
 18. Handelskompanier: Företag som grundades för att organisera och bedriva handel över långa avstånd, som Ostindiska kompaniet och Brittiska Ostindiska kompaniet.
 19. Navigationsinstrument: Verktyg och instrument som användes av sjöfarare för att navigera på havet, inklusive kompasser och kvadranter.
 20. Upplysningstiden: Den intellektuella och filosofiska rörelsen som betonade vetenskap, frihet och människans rättigheter och som hade en stark påverkan på upptäckternas tid.

 

Upptäckternas tid / Uppgift
 

Alla tiders historia A (tredje upplagan) av Hans Almgren, Börje Bergström och Arne Löwgren (2009)

Läskurs 1

Läskurs 2

Läskurs 3

Läskurs 4

Läskurs 5

Sammanfattning

 

Upptäckternas tid / Innehållsförteckning
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joni Stam (2015)