www.larare.at

Tänkande

Tänkande är en kognitiv process där vi bearbetar information, genererar idéer, löser problem och tar beslut. Det är en grundläggande funktion hos människor och involverar olika mentala processer och förmågor.

Tänkande är en del av vår kognitiva förmåga och är kopplat till medvetandet. Det innebär att vara medveten om och vara aktivt engagerad i att bearbeta information, reflektera över idéer och utföra mentala operationer.

Tänkande involverar olika kognitiva processer såsom uppmärksamhet, minne, språk, problemlösning och resonemang. Dessa processer samverkar för att bearbeta och manipulera information och generera tankar och idéer.

Vi kategoriserar och bildar begrepp för att organisera och förstå världen omkring oss. Genom att gruppera liknande objekt, händelser eller idéer i kategorier kan vi hantera och bearbeta information effektivt och dra slutsatser baserat på tidigare erfarenheter och kunskaper.

Tänkande är involverat i att lösa problem och fatta beslut. Det innebär att identifiera och definiera problemet, generera möjliga lösningar, utvärdera alternativen och välja den bästa kursen av handling. Problemlösning och beslutsfattande kan vara analytiska, kreativa eller heuristiska processer beroende på situationen och problemets natur.

Resonemang innebär att dra slutsatser och göra logiska slutsatser baserat på premisser eller antaganden. Logiskt tänkande involverar att använda regler och principer för att dra slutsatser på ett korrekt och giltigt sätt. Det kan vara deduktivt (från allmänt till specifikt) eller induktivt (från specifikt till allmänt) resonemang.

Tänkande involverar också kreativa processer som att generera nya idéer, vara flexibel och tänka utanför boxen. Kreativt tänkande kan involvera att kombinera olika idéer, se samband och mönster eller komma på innovativa lösningar på problem.

Metakognition handlar om att vara medveten om och reflektera över vårt eget tänkande. Det innebär att övervaka och reglera våra tankar, bedöma vår förståelse och effektivitet, samt använda strategier för att förbättra vårt tänkande och lärande.

 

 

 

Joni Stam (2023)