www.larare.at

Ordlista (centrala begrepp)

-

 

 

Filosofiska begrepp / A
 

Abstrakt

= något som endast genom tanken förnimbar.

Abstrahera

=bortse från det oväsentliga, utelämna oviktiga detaljer.

Analys

= Mycket noggrann undersökning av något.

Argument

= Stöd för ett ställningstagande eller fördelar i en sakfråga.

Förståelse av argumentationens konstruktion

= Förståelse av upplägg, planering och bevisföring vad gäller ett ställningstagande eller en sakfråga.

Logisk argumentation

= korrekta slutsatser utifrån väl valda argument leder till önskad eller korrekt slutsats.

Aspekt

= perspektiv/synvinkel.

 

Filosofiska begrepp / B
 

Begrepp

= Ord.

Belysande exempel

= Ett exempel som förtydligar sakfrågan.

Bärande tanke

= Huvudsaklig tanke/idé som präglar materialet.

 

Filosofiska begrepp / D
 

Definition

= etaljerat beskrivning, förtydligande och förklaring av ord eller
fenomen.

Deskriptiv etik

= att beskriva etiska föreställningar och analysera dem ur
exempelvis psykologisk eller sociologisk synvinkel.

Dilemma

= ett problem som inte har något enhetligt svar; det blir fel hur man än gör.

Disponerad och väldisponerad

= ordning i upplägg och god ordning i upplägg.

Dygdetiken

= bygger på uppfattningen att de valsituationer människor ställs
inför är så komplicerade att enkla principer inte ger tillräcklig
moralisk vägledning för våra handlingar. Istället för att söka svar på vilka handlingar som är rätta eller orätta i olika situationer lyfter dygdetiken fram hur vi bör vara som människor. Den betonar att varje människa har en förmåga att utveckla goda/rätta sidor hos sig själv genom att göra goda/rätta handlingar.

 

Filosofiska begrepp / E
 

Estetik (inom Filosofi)

= idéer, tankar och teorier som handlar om det sköna; vad som
anses fult eller fint.

Etik

= en teoretisk och kritisk reflektion över moralen - hur man bör
vara som människa, tänka som människa och handla som
människa.

Normativ etik

= riktgivade sätt att tänka och tycka.

Existentiell

= ifrågasätter, analyserar och reflekterar kring (meningen med)
livet - att se till livets betydelse, handlande och konsekvenser.

Yttervärldens existens

= världen som vi uppfattar med hjälp av våra sinnen.

 

Filosofiska begrepp / F
 

Filosofiska begrepp

= Ord som används när man filosoferar.

 

Filosofiska riktningar

= Idétraditioner inom filosofin.

 

Formulerar sig

= Utrycka sig. Att förklara något på ett visst vis.

 

Förnimma (=sinneserfarenhet)

= erfara, uppleva, oftast med hjälp av sinnena.

 

Filosofiska begrepp / G
 

Generalisering

= Dra (förenklade) slutsatser utifrån majoritet av data.

Genus

= Ett (köns)begrepp som används för att urskilja vad som formar, påverkar och/eller styr hur kvinnor och män väljer att handla för att framhäva sin (biologiska) tillhörighet. Läs mer om Genus.

 

Filosofiska begrepp / H
 

Humaniora

= Studiet av det mänskliga.

Huvudtanken i det lästa

= Övergripande idé i texten. Dominerande budskap i det lästa.

Hållbar utveckling

= Utveckling som inte påverkar något annat negativt.

 

Filosofiska begrepp / I
 

Identifiera

= Upptäcka; peka ut.

Identitet

= Hur man ser på sig själv; det som definierar just dig som den
unika människa du är.

Idéströmningar

= Dominerande tankar som sprids vidare.

Individ

= Den unika levande organismen.

Integrera

= Införa eller ta med i ditt material.

 

Filosofiska begrepp / K
 

Kategori

= begrepp.

Klart och varierat

= Tydligt, begripligt och presenterat på olika vis eller ur olika
perspektiv.

Klassiska filosofiska frågor

= Frågor som man alltid ställt och alltid kommer att ställa för givna svar finns inte.

Konkretisera

= förtydliga, fördjupa, precisera osv.

Konsekvent

= Göra likadant fram till slutet.

Kritisk granskning av text

= Både ifrågasätta avsändare (den som skrivit texten), granska
innehåll, språk och textens upplägg.

Kunskap

= Vetskap om något som man tar för sanning.

Kunskapens giltighet

= Hur länge, eller under hur lång tid något anses som kunskap.

Kunskapens räckvidd

= Hur stor påverkan kunskapen har.

Kunskapens ursprung

= Varifrån uppkom kunskapen.

Källkritik

= Kontrollera/granska och värdera avsändare (den som producerat materialet).

Kännetecken

= Egenskap, utmärkande drag, särdrag; något karakteristiskt som man känner till.

 

Filosofiska begrepp / L
 

Logisk

= Tänka smart och dra korrekta slutsatser; räkna ut något utifrån gällande sakförhållanden

Logisk argumentation

= En tes (ett påstående) som styrks av argument som stärker varandra och därigenom också tesen.

 

Filosofiska begrepp / M
 

Maxim

= visdomsord. Men under antiken likställdes ordet med grundantagande (axiom).

Immanuel Kant definierade maxim som en etisk regel som vuxit fram av erfarenhet och som man handlar utefter.

Metod

= Tillvägagångsätt.

Metodiskt och strukturerat

= Systematiskt bearbetad framställning.

Moral

= Etiska normer som styr eller påverkar en handling, eller ett
beteende; önskan att att följa god sed. Kan också betyda förståelsen inför vad som är rätt och fel.

 

Filosofiska begrepp / N
 

Normativ

= Något som många anser och uppfattar som gällande.

Normativ etik

= Föreställningar rörande rätt och orätt. Normativ etik är tänkt att ge en vägledning för hur människor kan och bör handla i enlighet med vissa föreskrivna normer. Fastställer vad som på goda grunder kan hävdas vara rätt respektive orätt.

Nyanserat =

= Utifrån fler än en synvinkel eller med belägg utifrån fler källor än en.

Filosofiska begrepp / P
 

(relevanta) Perspektiv

= Synvinkel och väl valda perspektiv i relation till ämne/tema.

Plausibelt

= möjligt, sannolikt eller rimligt.

Plikt- och konsekvensetik

= Enkelt uttryckt innebär en pliktetisk hållning att moraliskt försvarbara handlingar faller tillbaka på en regel eller norm, ett bud eller påbud. En konsekvensetisk hållning innebär istället att konsekvenserna av människors handlingar utgör motiv för att bedöma vad som kan vara rätt eller orätt.

Precisering

= Förtydligande.

(med god) Precision

= Noggrann och exakt framställning.

Pregnans

= Större betydelse

Presentationstekniskt hjälpmedel

= Tekniskt hjälpmedel som stärker och förtydligar din presentation.

Präglar

= Åverkar, styr eller formar något.

Filosofiska begrepp / R
 

Redogöra

= Presentera eller sammanfatta ett material (systematiskt).

Referatteknik

= Hur man ska markera att man återger någon annans text.

Reflektera

= Fundera över och/eller värdera ett sakförhållande.

Relation

= Släktskap eller koppling mellan ting eller individer.

Relevans

= Tillhörighet: passa in i sammanhanget.

Relevanta filosofiska begrepp

= Ord inom filosofin som används i sitt rätta sammanhang och fyller syfte.

(filosofisk) Riktning

= Idétradition; fler som tycker lika i en sakfråga.

Resonera

= Dra slutsatser eller göra logiska slutledningar.

(att ge) Respons

= ge omdöme på någon annans text, tal eller presentation.

 

Filosofiska begrepp / S
 

Sakfråga

= en fråga som rör konkreta fakta och som går att antingen verifiera eller falsifiera (bevisa om fakta är sann eller falsk).

Samtid

= Tid som är samtidig med den den person eller händelse man
talar om. Synonymt med nutida.

Sinnelags- eller avsiktsetik

= Lägger fokus på vad som kommer före den handling som ur
moralisk synvinkel ska bedömas.

Situationsetiken

= Innebär att varje situation är unik, och att det alltså inte finns
några allmänna regler eller några generellt giltiga bedömningar
av vare sig konsekvenser eller avsikter som kan moraliskt
motivera olika handlingar.

Sovra

= Läsa snabbt och ytligt.

Slutledning

= Dra en logisk slutsats utifrån vissa givna paramertrar(fakta).

 

Slutsats

= Göra en summering av givna sakförhållanden(fakta).

 

Språkfilosofi

= Språkets betydelse och påverkan när det gäller filosoferande.

Språkliga nyanser

= Språkets olika betydelse beroende av situation och
sammanhang.

Ståndpunkt

= Ställningstagande: åsikt.

(ta) Ställning

= Välja något eller ha en åsikt om något: "tycka till" och stå för det.

Syfte

= Avsikt/mening.

(med viss) Säkerhet

= Framställning är genomförd väl och övertygande.

 

Filosofiska begrepp / T
 

Tema

= Ämne.

Teori

= En samling (nya) kunskaper som systematiseras (ordnas) och som utgör en helhet: ett koncept.

Till viss del

= Delvis - en liten del.

Tillämpning

= Användning.

Tolkning

= Förståelse utifrån egna förutsättningar.

Tradition

= Något som bygger på tidigare idéer, tänkande eller handlande.

 

Filosofiska begrepp / U
 

¨

Underbygger egna ställningstaganden

= Bevisa det man påstår. Ha belägg för sina åsikter.

 

Urskilja

= Se skillnader eller välja bort.

Utförligt

= Korrekt och uttömmande.

Utopi

= Perfekt och felfri verklighet. En vision eller ett ouppnåeligt (strävans)mål.

 

Filosofiska begrepp / V
 

Verklighetsuppfattning

= Den egna uppfattningen av verkligheten (det som möter dig).

(god) Vetenskap

= Ett studium av något som leder till något bra.

Vetenskaplig metod

= Tillvägagångssätt som är systematiskt upplagt och följer vissa
“regler”.

Vetenskapsteori

= Studiet av vad vetenskap är och hur man bedriver vetenskap.

Vidgat perspektiv

= Öppet eller brett förhållningssätt.

Viss säkerhet

= Inte perfekt; rätt så bra.

Väl integrerat

= Bra infört. Passar bra i sammanhanget.

Välgrundade (argument eller förklaringar)

= Bra bevis, och motiveringar.

Värdefilosofi

= Diskussion om vad värde är och hur något får ett visst värde.

Värdera

= Höja eller sänka materialets värde/status/giltighet.

Värdeteori

= Det filosofiska studiet av värderingar och deras grundval.

 

 

Filosofiska begrepp / Ö
 

Översiktligt

= Ytligt.En generalisering eller förenkling; en kortare sammanfattning.

Övervägande del

= Mer än 50%.

 

 

 

 

 

 

 

Filosofiska begrepp / C
 

 

 

Filosofiska begrepp / J
 

Filosofiska begrepp / O
 

Filosofiska begrepp / Å
 

Filosofiska begrepp / Ä
 

 

 

Filosofiska begrepp / Innehållsförteckning
 
Analys

Argument

Förståelse av argumentationens

konstruktion

Logisk argumentation

Aspekt

Begrepp

Belysande exempel

Bärande tanke

Definition

Deskriptiv etik

Dilemma

Disponerad och väldisponerad

Dygdetiken

Estetik (inom Filosofi)

Etik

Normativ etik

Existentiell

Yttervärldens existens

Filosofiska begrepp

Filosofiska riktningar

Formulerar sig

Generalisering

Genus

Humaniora

Huvudtanken i det lästa

Hållbar utveckling

Identifiera

Identitet

Idéströmningar

Individ

Integrera

Klart och varierat

Klassiska filosofiska frågor

Konsekvent

Kritisk granskning av text

Kunskap

Kunskapens giltighet

Kunskapens räckvidd

Kunskapens ursprung

Källkritik

Kännetecken

Logisk

Logisk argumentation

Metod

Metodiskt och strukturerat

Moral

Normativ

Normativ etik

Nyanserat

(relevanta) Perspektiv

Plausibelt

Plikt- och konsekvensetik

Precisering

(med god) Precision

Pregnans

Presentationstekniskt hjälpmedel

Präglar

Redogöra

Referatteknik

Reflektera

Relation

Relevans

Relevanta filosofiska begrepp

(filosofisk) Riktning

Resonera

(att ge) Respons

Sakfråga

Samtid

Sinnelags- eller avsiktsetik

Situationsetiken

Sovra

Slutledning

Slutsats

Språkfilosofi

Språkliga nyanser

Ståndpunkt

(ta) Ställning

Syfte

(med viss) Säkerhet

Tema

Teori

Till viss del

Tillämpning

Tolkning

Tradition

Underbygger egna ställningstaganden

Urskilja

Utförligt

Utopi

Verklighetsuppfattning

(god) Vetenskap

Vetenskaplig metod

Vetenskapsteori

Vidgat perspektiv

Viss säkerhet

Väl integrerat

Välgrundade (argument eller förklaringar)

Värdefilosofi

Värdera

Värdeteori

Översiktligt

Övervägande del

 

 

 

 

 

 

Joni Stam (2015)